Krajinou bytí. Dokument o mystice s Karlem Satoriou. A Johannesem Eckhartem

25. březen 2016

Dokument o mystice, která je způsobem, jak pochopit sebe sama. Dokument o mystice, která je křehká, stejně jako konkrétní, fyzická, ba zemitá víc, než by si mnohý vůbec představoval. Dokument o člověku, který je podstaty pozemské a nebeské zároveň, jehož úkolem je obojí propojit, aby konečně uchopil smysl svého bytí. Dokument o vnořování a vtělování.

Karel Satoria je mnich. Stále ještě na této straně času. Chronologicky kluk ze zbožné Vysočiny. Rebelant, kněz, disident, generální vikář brněnské diecéze, trapistický mnich v Sept Fons. Stavitel západočeského kláštera Nový Dvůr, prvního nově stavěného kláštera v českých zemích po několika staletích. Mnich v malé komunitě na staré venkovské faře v Kostelní Myslové. Mnich na cestách. Farář na Dobříši. Spoluautor knihy Život je sacra zajímavej.

Johannes Eckhart je mystik. Už sedm staletí na druhé straně času. Kdysi německý teolog, filozof, kněz, dominikán, mystický spisovatel, představitel platonizující metafyziky. Jeho největším naším znalcem je Jan Sokol.

„Nepokoušej se založit svatost na nějakém konání, nýbrž na nějakém bytí, neboť skutky neposvěcují člověka, ale člověk by měl posvěcovat skutky. Není to skutek, co činí člověka spravedlivým, nýbrž člověk, co činí spravedlivé skutky.“ (Johannes Eckhart)

Karel Satoria

„Apoštolové viděli Krista modlícího se celou noc. A viděli, jaký je. A toužebně ho pak žádali: Pane, nauč nás modlit se. A jakoby dodávali: Ne tak, jak jsme zvyklí, ale jak to děláš ty. A on jim dává těch padesát slov (Otče náš...). To jsou slova-znamení, skrze něž se můžeš vnořovat do Božího bytí.“ (Karel Satoria)

„Člověk se má modlit s takovou silou, že chce, aby všechny jeho údy i síly – oči, uši, ústa, srdce a všechny smysly – se na ni koncentrovaly. A nemá přestat, dokud nepocítí, že se začíná spojovat s tím, který je mu teď přítomen, a ke kterému se modlí: to jest s Bohem.“ (Johannes Eckhart)

Ty dlouhé modlitby, jako růženec, nebo breviář... Nejde jen o slova. To je jako když se policie snaží prodlužovat telefonní hovor, aby zjistila, kdo volá a odkud.“ (Karel Satoria)

„Člověk by se neměl spokojit s myšleným Bohem. Neboť jakmile myšlenka pomine, pomine i takový Bůh. Člověk by měl mít bytostného Boha, který dalece přesahuje všechny lidské myšlenky a všechen stvořený svět.“ (Johannes Eckhart)

„Víš, nejde o lásku, ale o víc, jde o bytí. O bytí, kde láska je jeho způsobem. Bůh Mojžíšovi říká: Já jsem. Ježíš veleradě říká: Já jsem.“ (Karel Satoria)

Jak se modlit, když nevím, kdy se ozve dítě, žena, kolega, telefon, když nemám chráněný prostor kláštera? „Víš, od něčeho se dispenzovat nedá. Bůh by nám veškeré poznání a nazírání mohl vlít okamžitě. Jenomže on chce, abychom se to naučili.“ (Karel Satoria)

Mistr Eckhart

„Kde končí stvoření, tam začíná bytí Boží. A nic nechce Bůh od tebe naléhavěji, než abys vyšel sám ze sebe jakožto stvoření a nechal Boha v sobě být Bohem. I ten nejmenší obraz stvořeného, který by se v tobě vytvořil, je stejně velký jako Bůh. Jak to? Protože celému Bohu zahrazuje cestu k tobě. Neboť jakmile do tebe takový obraz vstoupí, musí mu Bůh s celým svým božstvím ustoupit. Když ale ten obraz odejde, vstoupí Bůh. Na to, abys vyšel ze své stvořenosti, čeká Bůh tak toužebně, jako by na tom závisela celá jeho blaženost. Nuže, milý člověče, co ti může uškodit, když dopřeješ Bohu, aby byl v tobě Bohem? Vyjdi ze sebe úplně a beze zbytku kvůli Bohu a Bůh vyjde ze svého jen kvůli tobě. A když oba vyjdou, to, co zůstane, je jedno jednoduché jedno. V tomto jednom rodí Otec svého Syna v nejvnitřnějším zdroji. Tam vykvétá Duch svatý, tam vyráží v Bohu vůle, která patří duši. A když vůle zůstane nedotčena všemi stvořeními, je svobodná.“ (Johannes Eckhart)

„Mystika není něčím pro vyvolené. Není žádný tento svět, který je třeba opustit a vstoupit do jiného, duchovního. Ty světy k sobě patří. Mystika je způsobem, jak pochopit sebe sama.“ (Karel Satoria)

Nový Dvůr v zimě
autor: Jan Hanák
Spustit audio