Hospodařit s dešťovou vodou musíte ze zákona

25. červenec 2014

Vypouštět dešťovku do kanalizace je ta nejhorší varianta. Jak ji ale efektivně využít?

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Na Dvojce právě začíná Kutilská poradna. My dnes budeme mluvit o využívání dešťové vody. Mými hosty jsou Ivan Iliev ze společnosti RONN Water Management, přeji dobrý den.

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
Dobrý den.

Čtěte také

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
A ze stejné společnosti je také Lucie Naili. Dobrý den.

Lucie NAILI, společnost RONN Water Management
--------------------
Dobrý den.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Která potom bude odpovídat i na dotazy posluchačů. Tak, já myslím, že ta dešťová je samozřejmě zadarmo svým způsobem a je velmi důležitá pro všechny zahrádkáře, ale nejenom pro zahradu, ona má i širší užití a určitě by byla veliká škoda, kdybychom tu vodu nechali protéct někam do kanalizace. Tak o tom si dnes budeme povídat, jak je to možné a jak ji vůbec využít, jak je skladovat, jak ji i čistit. Já vlastně začnu i s tou určitou eventuální povinností majitele rodinného domu nebo chalupy, jestli má vůbec nějakou povinnost jak se nakládá s dešťovou vodou, jestli tady zákon stanoví nějaké věci?

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
Ano, hospodaření s dešťovou vodou má oporu v české legislativě. Technická norma v čísle 759011 toto řeší a v podstatě to odvádění dešťových vod se děje, jsou tři možnosti. Za prvé je to odvádění srážkových vod do půdního a horninového prostředí. Za druhé to je regulace a regulované odvádění srážkových vod do povrchových vod, anebo třetí možnost tam, kde ani první, ani druhá možnost není možná, tak je to potom retence a regulované odvádění srážkových vod jednotnou kanalizací, což je ta samozřejmě nejhorší varianta. Při stavbě rodinného domu se samozřejmě setkáme s požadavkem stavebního úřadu na užití či zpracování dešťové vody na našem pozemku. Dešťová voda ze střech nebo zpevněných ploch by neměla jít nebo nesmí jít na kanalizační řad a existují dnes firmy a řešení, které tento problém a požadavky samozřejmě řeší. Celý problém lze rozdělit na základní části na několik stupňů. To první je samozřejmě zachycení vody, druhé je předčištění té vody a další akumulace a buď využití té vody, o tom budeme hovořit samozřejmě dneska taktéž, anebo vrácení zpět do půdy nebo-li vsakování.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
To je hospodaření s dešťovou vodou, tak bychom to obecně mohli nazvat.

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
Přesně jste to tak řekla, je to hospodaření s dešťovou vodou.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
To zachycení, to je to důležité, jde o to vlastně kam tu dešťovou vodu zachytit?

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
Tak samozřejmě my nesmíme, nemůžeme nechat vodu odtéci přímo z pozemku a nebo ji napojit do kanalizace, jak jsem se předtím zmínil, což vychází z těchnické normy. My máme k dispozici celý systém technického řešení, ale musí se snížit rychlost vody, samozřejmě snížit množství vody, které odtéká do vodních toků a kanalizace. A nejvhodnější jsou opatření, která jsou provedena přímo tam, kde voda spadne, což je samozřejmě zásada. A měli bychom samozřejmě využít i toho, že když už to vodu máme na tom pozemku, že bychom ji taky mohli využít zpracovat, nicméně je to zadarmo. Investice počáteční nějaká je, na druhou stranu každý počítá s tím, že ten rodinný dům nebude používat 5, 10, 15 let, ale bude tam chtít dožít, eventuálně předat svým dětem a s tím ohledem by měl volit také zpracování dešťové vody a nejenom zpracování technické, ale samozřejmě volbu těch materiálů, které se použijí.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak všechny nemovitosti mají okapní žlaby, které někam vedou a teď jde o to, aby vedly do nějaké nádrže, jak si to já představuji, která bude tu vodu zachycovat, tak to je první vlastně věc, kterou začneme asi řešit.

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
Tak, to je přesně ono, ono totiž nejde jenom o zachycení vody ze střechy. Spousta rodinných domů, protože dneska jde hlavně o rodinné domy, dneska chaty, chalupy, budiž, kdysi to bylo, lidi bydleli v panelácích, jezdili na chaty, dneska už mají dost peněz na to postavit si rodinné domy a rodinný dům dneska supluje už i funkci chaty a chalupy a mají tam i obrovské zpevněn plochy. Nejde jenom o to, že někde mají trávník, mají příjezdové komunikace, chodníky a tak dále a tohle všechno musí samozřejmě být řešeno a nějakým způsobem odváděna voda. Takže když začneme tímto, tak existuje systém určitých pustí, gulí, žlabů, které tu vodu zachytí. Žlaby, když mluvíme o žlabech, mluvíme o liniovém odvodnění, což má nespornou výhodu v tom, že se nemusí lámat ta zpevněná plocha, ale prostě uděláte jednu linii žlabu, k ní to vyspádujete, snadno se to čistí a z toho žlabu se to potom odvádí samozřejmě dál k dalšímu zpracování, tím myslím zachytávání vody a její následné využití.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
A z těch rovných ploch, právě z těch různých dvorků, já nevím nějakých garáží a podobně, tak to taky vlastně nějakým způsobem se vede do toho jednoho konkrétního místa?

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
Vede se samozřejmě do konkrétního místa, protože zase jde o to, nemůžeme jenom tu vodu zachytit a někam ji pustit, ta voda se musí předčišťovat. Existuje unikátní systém, třeba naše firma nabízí unikátní systém, který nejenom, že tu vodu zachytává, ale obsahuje i předčišťovací jednotky, což jsou, která je založena na víceúrovňovém filtračním substrátu, který čistí vodu od olejových ropných látek, to v případě, že bereme vodu někde z komunikace, samozřejmě parkujete tam auto, sem tam něco z toho auta ukápne.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ta voda vlastně stéká k nám do té nádrže, takže i ta voda je hodně znečištěna svým způsobem.

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
Tak, přesně tak a samozřejmě i těžké kovy. Od toho všeho tento substrát několikaúrovňový čistí a účinnost je větší než 99 %, protože dneska si lidi neuvědomujou, když se podívají na dešťovou vodu, která jim spadne na pozemek, tak si myslí, že ta voda je v podstatě čistá. Ona ještě než spadne na pozemek není čistá.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Už je špinavá, ona čistí vzduch svým způsobem, zachytává vlastně všechny ty nečistoty a bere je s sebou a my tím potom zaléváme třeba záhony s bylinkami nebo rajčatama a podobně.

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
A to si lidi ale neuvědomují, ale nemáme volbu samozřejmě, těžko budeme předčišťovat vodu, která nám spadne přímo na pozemek, ale můžeme předčistit vodu, která jde do, která jde přes komunikaci nebo zpevněné plochy k nám na náš pozemek. A samozřejmě díky tomu, že ji předčistíme, tak se do země dostane voda, která nezatěžuje zeminu škodlivými látkami, těžkými kovy a ani podzemní prameny samozřejmě.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
My vlastně máme samozřejmě určité možnosti využití té dešťové vody, tak jsme třeba jenom zahrádkáři a třeba nám půjde jenom o to, abychom měli k dispozici vodu na zalévání záhonů, ale potom teda nepotřebujeme tolik vody, ale na druhou stranu potom, když bychom ji chtěli využívat v té domácnosti, třeba na splachování, tak potom bychom už potřebovali daleko větší zásoby té vody, tak i podle toho volíme tu záchytnou nádrž.

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
Samozřejmě to řešení, vždycky si člověk musí říct, na co to chce. Eventuálně kolik peněz do toho chce investovat? Pokud mám zahrádku, tak si řeknu dobře, potřebuju dešťovou vodu, abych zaléval, potřebuju určitý objem, protože mám představu, že padne určité množství vody a na to množství vody potřebuji mít určitý retenční objem. Toto potom využiji přes čerpadlo a zalévám zahrádku.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
A to je většinou nádrž, která je nadzemní.

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
Pokud je to malá zahrádka, tak je to nádrž nadzemní, všichni si vzpomeneme na sudy.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
S vodou, kam míří okap.

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
Tak, tak, tak, takže to je možné využít. Dneska se sudy nahrazují určitými nadzemními nádržemi estetického řešení podle přání zákazníka, no, a tam, odtamtud se zalévá zahrádka. Ale většinou to je řešení na malé plochy, záhon bylinek nebo něco takového. Pokud bychom chtěli řešit větší plochy, dneska víme, že lidé chtějí mít krásné trávníky, anglické, upravené a tak dále, jak se vlastně střídá sucho a vlhko, takže je potřeba tu vodu nějakým způsobem nasbírat do té nádrže a zalít velké plochy zeleného trávníku, no, a na to potřebujeme už významně větší množství, a to už nejsou nadzemní nádrže, to jsou podzemní nádrže, většinou se používá materiál jakoby ...

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Plastový?

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
Plastový, nebudu jmenovat, s dlouhou dobou životnosti, a tady bych jenom upozornil každého, kdo volí nějaký typ nádrže, tak si musí uvědomit, že tu nádrž tam chce mít desítky let, že to není to, že si vezmu něco obyčejného slepeného, smontovaného dohromady a že mi to tam vydrží a třeba za 3 roky to vykopu a dám si tam zase něco jiného. Dnešní doba není o tom, ale o tom, že když něco někam dám, zakopu, dám si s tím spoustu práce, nechám to nadlouho.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Co to udělá právě ale s tou nadzemní částí, protože samozřejmě pokud ta nádrž musí být veliká, musí mít velkou kapacitu, tak nevyloučíme si určitou část toho pozemku právě proto, že tam třeba nemůžeme zajet autem nebo, že tam to bude i jako obtížné vůbec manipulovat vlastně s tou zeminou jednou pro vždy?

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
Tak, no, to právě jednou pro vždy naopak tam budete mít moc dělat co chcete, protože samozřejmě ta nádrž je na to, aby šla pojíždět. Takže můžeme mít nádrže, můžeme to mít v parkovací ploše, v zelené ploše, kde chceme. Samozřejmě ono totiž to zatížení, na které je ta nádrž dělaná, to není jenom otázka toho, že tam po tom jezdí auto, ale už ta samotná zemina má významný tlak na tu nádrž, ale ta nádrž je dělaná na to právě, aby to vydržela.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Aby to vydržela.

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
Aby to vydržela a žádnou plochu to nezabere.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
My musíme dát prostor posluchačům, protože je mi jasné, že byste o tom dokázal mluvit ještě mnohem více a přidat další informace, ale posluchači se určitě také rádi zeptají a rádi vstoupí do našeho vysílání. Takže 221552525 je naše telefonní číslo, případně můžete i mail, pokud ho napíšete teď hned a rychle do půl 11, tak to je jejakaje@rozhlas.cz.

/ Písnička /

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ivan Iliev a Lucie Naili ze společnosti RONN Water Management jsou dnes našimi hosty, mluvíme o využití dešťové vody. Je tady první otázka od vás posluchačů. Dobrý den.

osoba
--------------------
Dobrý den, tady je Ilková, já nemám otázku, já vám chci jenom říct, jak já využívám dešťovou vodu. Já nemám automatickou pračku, jenom obyčejnou, takže chytám dešťovku, přecedím ji přes hadr a v té dešťovce peru a mám tam první máchání a můžu vám říct, že to prádlo je úžasný a navíc teda peru v nastrouhaným mýdlem, v žádným prášku. Takže takhle já využívám dešťovku. Mějte se hezky a moc děkuju za pořad. Na shledanou.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, také děkujeme. Kdopak je další u nás ve vysílání?

osoba
--------------------
Možná já, já volám tady z Českého ráje, kde díky čisté Jizeře máme asi nejdražší vodu v této zemi a měl bych na pána dotaz. Vybudoval jsem poměrně slušně zahradní jezírko, použil jsem folii milimetrovou, perfektně drží, jako laik jsem to udělal naprosto dokonale a bez jakýchkoliv problémů, a jedinej problém mám s tím, že tam svádím vodu ze střechy, což je nějakejch 2x 50 metrů čtverečních a jelikož tam počítám s rybama, tak ta voda bude v případě bouřky, který teď samozřejmě jsou, ale ryby tam ještě nemám, tak bude teplá a prostě dojde k úhynu, toto vydrží jenom karas, pstruh ne. A tak bych měl dotaz na odborníka tady, jakou výhybku by použil, aby nejdřív voda tekla na zahradu i klidně volně a až potom teprv do jezírka, jestli mají něco v nabídce, abych to nemusel manuálně obsluhovat?

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
No, výhybka, dalo by se, děkuji za dotaz, dala by se použít nádrž, no a potom přepadem z nádrže by šla voda do jezírka, to znamená z té nádrže byste vodu použil na zalévání zahrady, no, a všechno co by bylo nad objem nádrže, by šlo do jezírka, protože otázka je, kam vám to jde z jezírka?

osoba
--------------------
To mi jde přepadem, to je poměrně jednoduchý, ale tímhle bych nic nevyřešil, protože bych se nevyhnul tomu teplotnímu šoku, protože já jsem to nikdy neměřil, ale ten první náraz při bouřce teplotní, když to sebere energii ze střechy a ze vzduchu, tak ta voda musí mít podle mě nějakejch 35 stupňů, což teda, i když je okysličená poměrně slušně, tak je to pro potočáka nebo prostě pro rybu tady biotopní totální šok a dochází k úhynu zcela jistě.

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
Vyhnete, vyhnete se teplotnímu šoku, protože ta voda půjde nejdřív do nádrže, ta bude podzemní nádrž a otázka jenom velikosti nádrže, kde se voda zdrží, no, a potom pomalinku odtéká do jezírka.

osoba
--------------------
To příliš dobrý řešení pro mě není, protože ta nádrž by byla neúměrně nákladná. Ono takhle to je přes hranici rentability, samozřejmě to je kratochvíle, tady nelze počítat s nějakým ziskem, ale ta nádrž by se asi rovnala ceně jezírka, myslím že kubík by nestačil.

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
No, kubík by bylo minimální množství, které byste potřeboval, ale samozřejmě každé řešení něco stojí. Buď budete mít teplotní šok a budete tma mít karase a nebo to tam nebudete mít teplotní šok, zainvestujete a budete mít i jiné rybky. Bohužel jinou variantu asi pro vás nemám.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, takže další otázka. To je trošku zapeklitější případ, který měl posluchač. Kdopak je tam, dobrý den?

osoba
--------------------
Dobrý den, tady je posluchačka z Třemošné. Já jsem se chtěla zeptat, jak řešíte kazivost vody v těch nádržích, neříkejte, že ta voda v tom vydrží čistá, že tam nerostou žádné řasy a podobně? Děkuju.

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
Já vám můžu říci z vlastní zkušenosti, protože já tu nádrž samozřejmě mám, mám nádrž 8,5 tisíc litrů a kazivost vody neřeším, protože není žádná, je to tam uzavřené. Musím se přiznat, že po prvním měsíci používání ta voda trošku byla cítit, což byla otázka i stavařů, kteří tam něco tak spadlo, použili jsme určité tablety na, do septiku nebo něco takového, to už bylo před rokem, to už si nepamatuji, no, a od té doby mám vodu čistou a bz problémů. Takže kazivost je žádná.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Další otázka, dobrý den, kdopak je v Poradně? Haló, haló!

osoba
--------------------
Tady Václav z Valašska. My jsme to řešili tak kdysi, že prostě jsme vykopali trativod, tam jsme dali kameny a tam to teče do dneška, jo, jeden svodník mám volně na louku a jestli je to nějaký problém s tím nebo já nevím, vyhovuje to předpisů nebo tak nějak způsobem se zeptat, děkuju.

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
No, předpisů, kdybyste to chtěl znova udělat, tak by to nevyhovovalo, ale většinou je to tak, že ta technická norma řeší nové stavby teďko a ne to, co bylo, protože to by všichni museli začít všechno předělávat. Takže tak, jak to máte, tak to nechte a je to v pořádku.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to v pořádku. Poslední otázka, kdopak je tam, dobrý den?

osoba
--------------------
Dobrý den, slyšíme se?

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

osoba
--------------------
Zdenek Kučera, poslouchám vás a chtěl bych snad ani ne otázku, ale držím palce Českýmu rozhlasu, kterou udělá kampaň pro záchranu vody. Tyhle jezírka, to je všechno výborný, to je dobře, že lidi si to začínají uvědomovat, nebo otázku k tomu, co pro to udělat, aby voda zůstala v přírodě.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme mockrát za tu poznámku a my to možná můžeme dokončit právě tím, že ten systém celý také umožňuje i případné to vsakování té vody a doplňování podzemních vod právě, pokud tento systém třeba máme nastavený.

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
Tak, přesně tak, nejde jenom o zachycení vody a využití na pozemku, ale samozřejmě druhá věc je, a to řeší také norma, že to, že dešťová voda se zasákne na pozemku, protože základní pravidlo je tam, kde déšť spadne, tam by se měl i zasáknou a ne jak se to dneska ve větší míře děje, že ta voda potom jde do řek, když je velká bouřka, zvedne se hladina vody a máme tady povodně. Což je jeden ze základních faktorů vlastně těch povodní, proto se změnila norma a proto i stavební úřad nepovolí pouštění jen tak vody dešťové zbůhdarma pryč.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak já děkuju moc za návštěvu v dnešním vysílání v dnešní Poradně. Vy, milí posluchači, budete mít také možnost posílat své otázky na 2.rozhlas.cz, tam bude probíhat chat a mí hosté tam teď odcházejí. Tak já děkuji za návštěvu, byli tady Ivan Iliev a Lucie Naili ze společnosti RONN Water Management. Děkuji za návštěvu.

Ivan ILIEV, společnost RONN Water Management
--------------------
Děkujeme, hezký den přejeme.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio