Proč je krtonožka krtonožka?

15. červen 2010

Proč se krtonožce říká krtonožka, je jasné asi každému člověku, který zná slova krtek (či přesněji krt) a nožka. Ano, složenina krtonožka vznikla podle podobnosti předních končetin tohoto druhu hmyzu s předními končetinami krtka. Český název krtek, staročesky krt, má – stejně jako pojmenování tohoto savce v ostatních slovanských jazycích – původ v praslovanštině (krъtъ). Tento praslovanský výraz zřejmě souvisí s litevským kertùs, kertùkas, kirstùkas ‚rejsek‘ a vychází z předpokládaného indoevropského základu (s)ker-t- ‚řezat, dlabat‘. Název pak znamená zvíře, které ryje v zemi. Uvádí se i příbuznost s litevským slovesem turkù turkti ‚hrabat (v zemi)‘.

S využitím:
Václav Machek, Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, Academia, Praha 1968
Josef Holub – Stanislav Lyer, Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím, 2. rozšířené vydání, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978
Jiří Rejzek, Český etymologický slovník, 1. vydání, Leda, Voznice 2001

Obrázky pocházejí z učebnice Živočichopis pro nižší třídy škol středních, která vyšla v roce 1910 - ukazují tedy představu o zvířatech před 100 lety.

autoři: Milan Harvalík , Ústav pro jazyk český AV ČR
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...