Přepis: Jak to vidí Tomáš Zima - 27. února

28. únor 2014

Hostem pořadu byl lékař, profesor Tomáš Zima. Ptal se Miroslav Dittrich.

Miroslav DITTRICH, moderátor
--------------------
Dobrý den a příjemný poslech přeje Miroslav Dittrich. Hostem dnešního pořadu Jak to vidí je profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Dobrý den.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
--------------------
Dobré ráno.

Miroslav DITTRICH, moderátor
--------------------
Pane profesore, než vás ještě blíže představím, protože jste vlastně 508. rektorem Univerzity Karlovy, tak se vás zeptám na horkou novinku ze včerejška, a totiž, prezident Miloš Zeman vystoupil v Evropském parlamentu ve Štrasburku a mimo jiné zmínil nutnost vytvoření Evropské federace, nikoliv unitárního státu. Zajímavé také bylo, že hovořil anglicky a Evropskou unii v podstatě chválil. Překvapilo vás toto víceméně poklidné, by se dalo říct, vystoupení našeho prezidenta?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
--------------------
Tak vystoupení pana prezidenta mě nepřekvapilo, protože jeho názory na Evropskou unii a integraci České republiky do evropských i transatlantický struktury je známo. Já se domnívám, že žijeme v evropském prostoru, který sdílíme kulturními i politickými hodnotami a je třeba jaksi v této, v tomto prostředí řít, žít a spolu ho vytvářet. Domnívám se, že, a to jste nezmínil, že tam zazněla také v jeho slovech i kritická slova na otázku bych řekl té přebujelé bruselské byrokracie. Já zrovna zítra, zítra letím do Bruselu na nějaká jednání a když tam vidím ty obrovské budovy plné úředníků, kteří tam jaksi někdy vytvářejí si i činnosti sami pro sebe a nechci zmiňovat stěhování mezi Bruselem a Štrasburkem, což jaksi stojí obrovské finanční prostředky, které by mohly být věnovány na rozvoj soci ..., nebo na kompenzaci sociálních problémů v řadě evropských zemích, rozvoj, vědy, vzdělanosti a podobně a jistě některé i bych řekl nesmyslné, některá nesmyslná nařízení, která občas z Bruselu přicházejí, takže to, že jaksi vyzdvihl zapojení České republiky do Evropské unie, unie vítám a bylo by vhodné, kdyby Evropská unie i si ty kritické body, které zazněly, jistě nejen z jeho projevu, ale i z projevů jiných představitelů různých států evropských, si, si vzala k srdci a některou tu byrokracii se snažila zjednodušit a jaksi zpříjemnit život lidem v Evropské unii.

Miroslav DITTRICH, moderátor
--------------------
Tak nakonec to platí i o České republice ...

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
--------------------
Samozřejmě.

Miroslav DITTRICH, moderátor
--------------------
... že samozřejmě. Takže já připomenu, že hostem dnešního pořadu Jak to vidí je profesor Tomáš Zima, stále ještě vlastně by se dalo říct nový rektor Univerzity Karlovy a před chvílí jsem řekl, že jste 508. rektorem této, této univerzity. To je samozřejmě úctyhodné číslo a jak je to pro vás zavazující? Už třeba jenom to, že jste tolikátým už rektorem?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
--------------------
Tak je to samozřejmě velký závazek vůči minulosti, kterou Univerzita Karlova sdílí, sdílí v Čechách a ve, ve světovém kontextu více než 665 let. To číslo, jak jste zmínil, když jsem hovořil s kolegy z Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy, tak mě upozornili, že to číslo jaksi je třeba brát cum grano salis, že není úplně tak přesné, že některé ty středověké záznamy, záznamy se úplně nedochovaly, takže je to takový, bych řekl, velmi kvalifikovaný odhad a může tam být o pár, to pořadové číslo o pár čísel vyšší, či, či menší. Ale je to samozřejmě velký závazek, bych řekl, zejména pro současnost, nebo budoucnost, protože na Univerzitě Karlově studuje více než 50 tisíc studentů a snahou nás všech je, je připravit velmi pro život, aby se uplatnili nejen u nás, ale i ve, ve světovém prostoru, aby získali znalosti, dovednosti potřebné pro život, uměli se, se orientovat nejen ve svém oboru, ale i v oborech příbuzných, jako jsou prezentační dovednosti, znalosti z oblasti ekonomie, práva, protože to se dotýká, dotýká každého z nás a samozřejmě rozvíjet, rozvíjet vědeckou, vědeckou činnost s českými, zahraničními institucemi, abysme přinášeli nová poznání v oblasti základního i aplikovaného výzkumu v přírodovědných i humanitních vědách.

Miroslav DITTRICH, moderátor
--------------------
Já ještě připomenu k těm číslům, která jsme už uvedli, buď já nebo vy, že škola má zhruba 7 800 zaměstnanců, 200 budov a, a v současné době, jestli se nepletu, 17 fakult. To je opravdu instituce obrovská. Jak, jak se vám daří řídit? Máte první zkušenosti vlastně teď ...

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
--------------------
Tak ano, podle tedy zákona je to 27., 27. den ve funkci rektora. Tak zmínil jste ta, jste ta čísla. Samozřejmě univerzita je obrovské společenství, společenství lidí, názorů a strukturu, kterou jste zmínil, ano, Univerzita Karlova má 17 fakult, které mají vysokou autonomii, které pěstují své obory a univerzita musí vytvářet podmínky pro to, aby ty fakulty a další součásti Univerzity Karlovy se úspěšně rozvíjely a na druhé straně i jsou společná témata, která, která nás spojují, nejen principy akademických svobod, ale je to otázka určitého vystupování na veřejnosti, interdisciplinarita oborů, otázka sdílení znalostí, předávání si zkušeností, a to beru jako velkou výzvu, abysme se uvnitř univerzity více setkávali, více si vyměňovali zkušenosti z hlediska pedagogiky, vědy, ale i samozřejmě technicko-provozních záležitostí.

Miroslav DITTRICH, moderátor
--------------------
Řekl jste interdisciplinární záležitosti. Já si pamatuji, že také v době, když jsem já studoval, nikoliv tedy Univerzitu Karlovu, ale, že na Univerzitě Karlově byl obor filosofie a matematika, že to byl takový jako poměrně žádaný obor. Máte něco na mysli takového pro zájemce?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
--------------------
Tak vy berete, vy jste zmínil tedy obor, abych pravdu řekl, v tuto chvíli nevím, jestli existuje obor filosofie a matika v současné, matematika v současné době. Já jsem měl na mysli možnost, že studenti si mohou zapisovat obory, předměty z jiných oborů, ale spíše otázku, otázku té vědecké komunikace. A jestliže se podíváme na třeba oblast biomedicínských věd, jsou zde etické aspekty, společenskovědní aspekty, ekonomické aspekty a teďka, když jsem zmínil tyto tři, tři slova, tak je to doména tří teologických fakult, Fakulty filosofické, Fakulty humanitních studií, sociálních věd. Na straně druhé otázka bioinformatiky, zpracování dat také vyvolává jaksi přesah do dalších oborů. A věda na počátku 21. století je právě věda, která propojuje odborníky různých disciplín, kteří se vzájemně obohacují a tak jaksi můžeme přispívat k poznatkům nejen tedy čistě v tom daném vlastním oboru, ale právě současně i do dalších oblastí.

Miroslav DITTRICH, moderátor
--------------------
Hostem dnešního pořadu Jak to vidí je profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Vy jste nedávno řekl, že hodláte snížit počet bakalářů o 5-10 % a naopak, jste řekl, že by měli přibýt magistři a doktorandi. Jak tomu máme rozumět? Mohl byste to blíže přiblížit?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
--------------------
V současné době je strukturované studium pro většinu oborů na základě Boloňského procesu, to znamená bakalář, magistr a pak tedy na vrcholu té pyramidy jsou doktorská studia. Z hlediska zaměření většiny oborů a fakult Univerzity Karlovy by naší doménou měly být právě ta magisterská, magisterská, doktorská studia právě k tomu významu vědecké a rozsahu vědecké činnosti na Univerzitě Karlově, která pro představu vašich posluchačů podle metodiky hodnocení vědy, je to zhruba, je to 30, přibližně 30 % vědeckého výzkumu v České republice se vytvoří na Univerzitě Karlově. Takže to jsou, to jsou tyto důvody. Otázka určitého přesunu k těm magisterským programům je třeba vzdělávání pedagogů, kdy tam to rozdělené studium nepřináší vlastně těm lidem přesně to uplatnění v pedagogickém procesu, kdy je požadavek, aby učitel druhého stupně tedy na gymnáziu a středních školách, byl magistr. Takže tam vlastně to rozdělení studia vytvoří člověka, který v tom oboru nenajde plně kvalifikované uplatnění. Další otázka je atrahovat velmi kvalitní bakaláře z jiných, z jiných škol pro, pro naše programy. Takže je to určitý, určitý přesun a další otázka je také populační, populační křivka, která v tuto chvíli dochází vlastně populační ročníky kolem maturity také jsou méně početnější, než tomu bylo v minulosti a zase za očekáváme 10, 15 let ta populační křivka bude narůstat.

Miroslav DITTRICH, moderátor
--------------------
Hm, vy samozřejmě hovoříte o Univerzitě Karlově, ale obecně řečeno, není bakalář jako titul, nebo, nebo studijní řekl bych obor, nebo stupeň v našem systému vzdělávání trochu cizorodý? Přece jenom tady dlouhá léta nebyl.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
--------------------
Ano. Máte pravdu. I když ono už ta, ta dlouhá léta, on ten čas plyne, plyne rychle, takže ...

Miroslav DITTRICH, moderátor
--------------------
Dlouhá léta je ...

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
--------------------
... ty bakaláři už jsou, už jsou tady, tady více než, více než 10 let a je pravdou, že i pracovní trh společnosti na tento titul jaksi zvyká, ne, někteří na to ze začátku pohlíželi, že to je jako nějaký nedouk, který něco nedostudoval. Ten bakalář je, je jaksi ukončený studijní program, s kompetencemi, s kvalifikacemi a pro řadu činností je plně dostačující kvalifikace bakaláře. A ne, jak tomu někdy na počátku bylo, že se udělalo takové to technokratické rozdělení, že všichni bakaláři přešli do toho navazujícího magisterského programu. Tomu už tak v současné době není a i ta společnost si zvyká na to, že jsou profese, činnosti, kde je plně postačující vzdělání na úrovni bakaláře, pak jsou jiné profese, kde je to samozřejmě to magisterské vzdělání.

Miroslav DITTRICH, moderátor
--------------------
Ano. Pane profesore, vy když jste hovořil o svých plánech ve pozici, nebo ve funkci rektora, tak jste také řekl, že, že Univerzita Karlova by měla více spolupracovat se svými absolventy. Jak tomu máme rozumět?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
--------------------
Tak na univerzitách, zejména ve Spojených státech, ale i v Evropě je tradicí, že univerzita jaksi se svými absolventy na jedné straně chlubí a na straně druhé s nimi komunikuje, diskutuje s nimi, jak by se univerzita, univerzita měla rozvíjet a získává je samozřejmě a pro činnost univerzity v různých poradních orgánech a podobně. My tuto činnost velmi aktivně diskutujeme. Před 2 dny zrovna jsem měl setkání se Spolkem absolventů a přátel Univerzity Karlovy a doporučujeme koncept vlastně práce s absolventy, komunikace s absolventy Univerzity Karlovy, abysme je mohli oslovovat, ale taky jim nabízet i určité, určité benefity v rámci, v rámci univerzity, Univerzity Karlovy. Já se domnívám, že vytváření té komunity přátel a absolventů Univerzity Karlovy je velmi důležité i pro, bych řekl, kultivaci toho prostředí a hledání společných zájmů i obohacování toho, co lidé, kteří už působí v různých funkcích a pozicích u nás i v zahraničí, mohou té univerzitě jaksi být takovým zpětným obrazem, aby se mohla lépe a úspěšněji rozvíjet.

Miroslav DITTRICH, moderátor
--------------------
Koneckonců je to taková i sounáležitost studentů. My jsme studovali na stejné škole, stejné fakultě ...

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
--------------------
Přesně tak, přesně tak.

Miroslav DITTRICH, moderátor
--------------------
Je to tak. Hovořil jste také samozřejmě o tom, že, že máte v plánu lépe vybavit koleje a stravování studentů. Dokonce, že i to ubytování by mohlo být jaksi kategorizováno, třeba i jednolůžkové pokoje. To jsou věci, které nebyly příliš běžné v minulosti u studentů, nebo v ubytování studentů.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
--------------------
Tak samozřejmě pohled na vývoj na ubytování před, v době, kdy my dva jsme studovali, tak je úplně jiný, než je, než je v roce 2014. Kdy v Praze je velmi široká nabídka různé, různé, různých forem ubytování za i relativně příznivé ceny a na druhé straně úroveň některých kolejí není dobrá a diskutujeme, jak koleje si zkvalitnit to ubytování diverzifikací nejen tedy jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje, ale i o jaksi úrovni, úrovni vybavení. Samozřejmě máme zde určité bych řekl limity, konkurenční prostředí jaksi ubytovacích kapacit v Praze a nabídky samozřejmě pronájmu bytů v Praze na straně jedné a na straně druhé chceme i ty koleje jaksi zachovávat a rozvíjet, bych řekl, pro ten společenský a sociální rozměr toho kolejního a klubového, klubového života a budeme se spíš snažit některé koleje jaksi velmi rychle připravit projekty na jejich, na jejich opravu. Na stranu druhou ty kapacity nejsou všechny využité, máme volná lůžka na kolejích a chceme řešit tak, abysme ty volná lůžka neměli a případně ty zbytné kapacity buď řešili pro, pro jiné využití v rámci univerzity, pro jiné činnosti a nebo je, je případně nabídli, nabídli k nějakému jinému, jinému využití.

Miroslav DITTRICH, moderátor
--------------------
Pane rektore, ještě, ještě chvilinku zůstaneme u Univerzity Karlovy, respektive u našeho vysokého školství, protože tady mám dotaz posluchače Tomáš Skřičky, který se, by se rád vás zeptal na váš názor na počet lékařských fakult u nás v České republice. Tady píše, že v Rakousku mají 3 takové fakulty, velmi kvalitní, u nás je jich podle něho asi 8. Jak se vy na to díváte? Je jich u nás příliš mnoho, nebo příliš málo?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
--------------------
Tak málo jich není. Já bych řekl, že jich je, že jich je dostatečné, dostatečné množství a můžeme na to mít i je třeba vidět počet lékařských fakult v širém historickém kontextu. Původně byla fakulta pražská, brněnská, olomoucká. Po druhé světové válce byly založeny z hlediska potřeb rozvoje zdravotní péče, pod, vzni ..., vznikly, vznikly další fakulty v Hradci Králové a v Plzni a také dvě další fakulty v Praze. Kdy jedna byla profilována směrem k dětskému lékařství, druhá byla profilována směrem jaksi k hygieně a vzniklo tedy 7 lékařských fakult. Po sametové revoluci v Praze fakulty se transformovaly na standardní program všeobecného lékařství, tedy fakulta dětského lékařství a fakulta, lékařská fakulta hygienická a vznikl zde bych řekl souznění tří fakult, fakult v městě Praha, které je dáno historicky. A i když se podíváte na, může se to zdát někomu, kdo není do těho problému ponořen, že je to zbytečné, ale v současné době, kdy ta medicína diverzifikuje, je tam, je krátká doba hospitalizace pacientů, tak možné nějaké nesmyslné slučování by k žádným úsporám nevedlo na straně jedné, protože ta výuka naopak diverzifikuje do více zdravotnických zařízení, než jen do fakultních nemocnic a ty fakulty jaksi spolu určitým způsobem soutěží, doplňují se ve vědě a ve spojování fakult nebo to, že by jich, jestli jich je hodně nebo málo, není ta otázka, bych řekl, úplně dobře položena. Lékařské fakulty v České republice zhruba vyprodukují, když použiju toto, toto technokratické slovo, kolem tisíce lékařů, což je relativně pokrývá potřeby českého zdravotnictví, i když do budoucna se může jevit naopak, že ten počet bude menší, bude naopak nedostatečný. Vzhledem k tomu, že část našich absolventů kolem 10-17 %, záleží jak v kterém roce, odchází, odchází do zahraničí. Takže naši absolventi z lékařských fakult jsou, jsou kvalitní, vychováváme studenty v anglické paralelce, kteří odjíždějí a dělají dobré jméno Univerzitě Karlově a dalším univerzitám v České republice, dělají dobré jméno po světě, takže naši absolventi jsou kvalitní a počet, který jaksi ročně studuje na lékařských fakultách je adekvátní potřebám České republiky.

Miroslav DITTRICH, moderátor
--------------------
Pane profesore, pane rektore, nedávno jste se stal předsedou České konference rektorů, to je organizace, která reprezentuje všechny vysoké školy akreditované v České republice. A tak všeobecně je známo, že, že tato instituce koordinuje stanoviska vysokých škol. Ale co je dalším smyslem této České konference rektorů?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
--------------------
Tak Česká konference rektorů spolu s Radou vysokých škol jsou orgány vlastně reprezentace vysokých škol v České republice, jsou zde sdruženy, jsou zde sdruženi představitelé veřejných, soukromých i státních vysokých škol, univerzitních i neuniverzitních a diskutujeme samozřejmě společný, společný postoj a postup v řadě klíčových otázek, novela vysokoškolského zákona, otázka vzdělá ..., otázka vědecké činnosti ...

Miroslav DITTRICH, moderátor
--------------------
Ano.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
--------------------
... připra ..., teďka zrovna v těchto dnech připomínkujeme novelu zákona 130, to znamená o vědě. Je to otázka financování vysokého školství, samozřejmě zaujímáme i stanoviska k situacím, které vznikají, vznikají ve světě a na výročním shromáždění a plenární zasedání jsme i jaksi přijali stanovisko k dění na Ukrajině, kdy samozřejmě ten vývoj jistě nejen Česká konference rektorů a vysokejch škol, ale další, další instituce a naši občané sledují se znepokojením a samozřejmě apelujeme na všechny, aby ty kroky vedly k dodržování lidských práv a svobody občanů. Ta situace se tam snad trošinku začíná, začíná zklidňovat, zase ...

Miroslav DITTRICH, moderátor
--------------------
Ano.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
--------------------
... zasedali jsme minulý týden a pokud ten vývoj půjde tím demokratickým směrem a směrem jaksi k svobodě a dodržování demokratických principů a práv občanů, tak jistě, jistě toto vítáme. Je to otázka hodnocení vědecké činnosti v České republice, mezinárodní spolupráce s dalšími institucemi v Evropě i ve světě, z oblasti univerzitního, univerzitního a vysokoškolského vzdělávání spolupracujeme s Evropskou univerzitní asociací, s Radou vysokých škol a samozřejmě s dalšími institucemi v České republice. V aspektech, které se dotýkají vysokého školství, ale i samozřejmě obecných principů fungování státu.

Miroslav DITTRICH, moderátor
--------------------
Hm. Pojďme k dalšímu tématu. Prezident Miloš Zeman minulý týden, nebo minulý pátek jmenoval 85 nových profesorů po určité době a po určité době, kdy se tom bránil. Takže spíš se ptám vás, kdo by vlastně měl profesory jmenovat? Protože se hovořilo o tom, že buď pan prezident, nebo Senát, nebo, nebo dokonce jenom vysoké školy. Jaký je váš názor?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
--------------------
Tak, ta, ta diskuse se vede, vedla v loňském roce i s otázkou novely vysokoškolského zákona. Já jsem zastáncem toho, že nemají se jednotlivé části zákona jaksi vytrhávat z kontextu, bude o tom diskuse nad novelou vysokoškolského zákona, o které jsme jednali s panem ministrem Chládkem a ta novela, která byla v minulosti, v minulém roce připravená velmi vydiskutována, vyžaduje pouze doplnění v některých jejích částech a jistě bude diskuse i o jmenování, jmenování profesorů. Variant je několik. Jsou názory, že může jmenovat profesora příslušná vysoká škola, může to být samozřejmě varianty státní úředník ve formě ministra, vláda, sněmovna, Senát, variant je nekonečné množství řešení. Já osobně zastávám názor, který je v České republice tradiční a nebo i, i v minulosti prostě od dob jaksi před mnoha a mnoha staletími jaksi profesory jmenoval tehdy mocnář, v demokratickém státě prezident. Není to samozřejmě rozšířeno ve většině států, některé státy mají tradici, že profesor je jmenován tedy hlavou státu prezidentem. Je otázka diskuse, co již zmiňoval pan prezident Zeman, pokud jsou tam nějaké pochybnosti, nebo, nebo jak, jak řešit tyto problémy. Ale samozřejmě vysoké školy toto vnímají jako určitý způsob zasahování do vnitřního chodu univerzity, kde samozřejmě odborná komise jmenovaná vědeckou radou, hlasování vědecké rady, dospěje k nějakému, k nějakému závěru, který je jaksi výsledkem celého toho procesu hodnocení toho uchazeče, tak toto samozřejmě vysoké školy vnímají, vnímají velmi, velmi negativně a také to samozřejmě bylo, bylo slyšet. Je otázka hledání, hledání řešení, protože můžou samozřejmě se objevit nějaké skutečnosti, které třeba ta univerzita, univerzita nemusí, nemusí úplně znát. Bude o tom vedena diskuse a varianty, varianta je asi zachování status quo, nebo vysoké školy, nebo případně další a budeme o tom kvalifikovaně diskutovat při přípravě novely vysokoškolského zákona a uvidíme, k čemu dospějeme.

Miroslav DITTRICH, moderátor
--------------------
Tak dnešním hostem pořadu Jak to vidí byl profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Zítra bude hostem tohoto pořadu ekonomka, docentka Ilona Švihlíková. Od mikrofonu se loučí Miroslav Dittrich.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Tomáš Zima
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.