Pravidla soutěže

12. květen 2010

Meteor, vědeckopopularizační magazín Českého rozhlasu, vyhlašuje veřejnou soutěž Pojmenuj opici. Soutěž je určena pro všechny občany České republiky a jejím cílem je najít národní jméno pro nový druh stromového primáta, který dostal vědecké jméno Rungwecebus kipunji a byl objeven ve dvou lokalitách Tanzanie – pohoří Rungwe a Udzungwa v oblasti horských deštných lesů. Jde o první druh vyššího primáta popsaný v Africe po dlouhých 21 letech a zároveň zcela nově popsaný rod primáta po 79 letech.

„Kipunji“, jak místní domorodci nazývají primáta, má světle hnědé (plavé) zbarvení a nápadně dlouhou a širokou kštici vztyčených chlupů na temeni hlavy. Vydává lehce houkavé štěkavé zvuky a žije převážně na stromech.

Molekulárně-geneticky je Rungwecebus kipunji současně určen jako nový živočišný rod.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ:45245053 (dále jen jako „Pořadatel“).

Soutěž probíhá na území České republiky od 13. 5. 2010, 00:00 hod do 13. 6. 2010, 24:00.

Jak odvodit český název

Tvorba českých názvů se nemusí řídit přísnými pravidly pro tvorbu vědeckých názvů.
Název druhu může být jednoslovný i dvouslovný. Inspiraci lze hledat v zeměpisných souvislostech, charakteristických rysech ve vzhledu (morfologii) či v dalších okolnostech.
Jméno rodu nesmí být synonymem existujícího názvu a nesmí být současně užíváno jako označení pro jiný živočišný druh či rod.

Účast v soutěži:

- Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, která je občanem České republiky. V případě, že se soutěže zúčastní osoba mladší 18 let, je povinna při účasti v soutěži být zastoupena svým zákonným zástupcem.
- Do soutěže je možné přihlašovat pouze své vlastní návrhy.
- Hlasování probíhá formou Premium SMS. Každá SMS může obsahovat pouze jeden návrh.
- Každý účastník se může soutěže zúčastnit s jedním, maximálně však pěti soutěžními návrhy

Soutěžící se zapojuje do soutěže zasláním SMS ve tvaru OP X (kde OP je klíčové slovo a X jednoslovné jméno primáta) nebo OP X Y (kde OP je klíčové slovo, X první část jména primáta, Y druhá část jména primáta) na číslo 907 77 06.
Příklad SMS:
OP diblik pralesni

Soutěžní návrh:

Soutěžní návrh je způsobilý k účasti v soutěži pouze pokud neporušuje práva třetích osob (zejména nesmí být nikým používán za obdobným účelem). Každý soutěžící svojí účastí v soutěži (zasláním přihlášky do soutěže) vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící, jehož návrh byl vybrán jako vítězný, svojí účastí v soutěži souhlasí, aby byl jeho návrh užíván jako oficiální český název pro nový druh primáta bez jakýchkoliv omezení. Český rozhlas je oprávněn užívat vítězný návrh i jinými způsoby - například v tištěné propagaci. Účastník soutěže považuje výhru v soutěži jako dostatečnou a přiměřenou odměnu.

Soutěžní SMS musí být zaslány na výše uvedené telefonní číslo v období 13. 5. 2010, 00:00 do 13. 6. 2010, 24:00. Soutěžní SMS lze odesílat pouze z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (Vodafone, T-Mobile, O2).

V případě shody soutěžních návrhů je platný ten návrh, který byl Pořadateli doručen dříve.

Cena Premium SMS zprávy je účtovaná sazbou 6,- Kč včetně DPH.
SMS služby technicky zajišťuje společnost Advanced Telecom Services, s. r. o.

Průběh soutěže a vyhodnocení

Vítězný návrh bude vybrán odbornou komisí složenou z uznávaných odborníků z Národního muzea, Přírodovědecké fakulty UK a Zoologické zahrady Praha. Vítězem se stává soutěžící, jehož návrh byl komisí vybrán jako nezdařilejší. Komise bude hodnotit výstižnost, nápaditost a originalitu návrhu, zejména však jeho použitelnost k účelu, kterému národní název živočicha slouží. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do třiceti dnů od ukončení zahájení soutěže.

Porota
1) RNDr. Miloš Anděra (přední odborník), zajišťuje, aby bylo jméno vybrané v soutěži přijato odbornou veřejností
2) Doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc., Přírodovědecká fakulta UK
3) RNDr. Evžen Kůs, ZOO Praha

Hlavní cenou v soutěži určenou pro vítěze je poukázka na zájezd Silvestr na velbloudech v Tunisku pro dvě osoby, kterou poskytne cestovní kancelář Adventura.
Poukaz lze uplatnit pouze na zájezd Silvestr na velbloudech v Tunisku z katalogu 2010 cestovní kanceláře Adventura a to na jeden ze dvou vypsaných termínů, dle výběru výherce, pod objednávkovým číslem 25-411-901 nebo 25-411-001. Termín zájezdu musí spadat do období prosinec 2010 – leden 2011, přičemž poukaz je možné uplatnit na kterékoliv pobočce cestovní kanceláře Adventura nejpozději do 30.8. 2010, jinak propadá. Poukaz bude vystaven na jméno výherce a není možné jej postoupit nebo prodat jiné osobě.
Autorům návrhů, kteří se umístí na 2. a 3. místě, bude Pořadatelem poštou zaslána věcná „cena útěchy“ - kompletní sada unikátní obrazové encyklopedie britského nakladatelství Dorling Kindersley, vydaných nakladatelstvím Knižní klub a soubor 9 CD se zvuky ptáků od vydavatelství Českého rozhlasu - Radioservis, a.s.

Pořadatel si vyhrazuje právo nevybrat vítěze soutěže. V případě, že vítězný soutěžní návrh nebude vybrán, ceny nebudou předány.

Autora vítězného návrhu Pořadatel v přiměřené lhůtě vyrozumí a pozve jej na osobní předání výhry (místo bude upřesněno). Autor vítězného návrhu (popř. jeho zákonný zástupce) je povinen se dostavit k převzetí hlavní ceny osobně a podepsat protokol o převzetí.

Pořadatel se zavazuje vypořádat na vlastní náklady srážkovou daň z výher, pokud z platných právních předpisů vyplývá povinnost jejího uhrazení.

Ostatní ustanovení

Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci Českého rozhlasu, členové poroty, ani jejich rodinní příslušníci.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. V případě, že se Pořadateli nepodaří vítěze vyrozumět, případně vítěz nepřevezme zásilku s cenou, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí vítěz nárok na cenu.

V případě, že vítězný návrh nebo jiný oceněný návrh není původní (soutěžící není autorem návrhu) nebo jiným způsobem porušuje práva třetích osob, ztrácí soutěžící bez dalšího nárok na cenu.

Osobní údaje účastníků budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže a předání cen a poté budou zlikvidovány.

Na váš vstup do unikátního projektu Pojmenuj opici čekáme do 13. 6. 2010, 24.00 hod. na telefonním čísle 907 77 06.

Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.