Pravidla soutěže Vražedné léto na Světu knihy

7. květen 2019

V rámci festivalu Svět knihy 2019 jsme pro jeho návštěvníky a posluchače Dvojky připravili detektivní hru, ve které mohou soutěžící vyhrát knihy, audioknihy a digitální DAB+ rádia.

Základní ustanovení

 • Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, zřízený z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).
 • Soutěž probíhá na území České republiky v období od 9. května do 12. května 2019.
 • Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice.

Účast v soutěži

 • Zájemce se do soutěže zapojí odevzdáním správně vyplněného soutěžního letáku s tajenkou na stánku Českého rozhlasu na veletrhu Svět knihy 2019 v době jeho konání nebo zasláním fotografie správně vyplněného soutěžního letáku s tajenkou na adresu dvojka.soutez@rozhlas.cz v době konání soutěže.
 • Každý den soutěže bude ze všech odevzdaných a správně vyplněných soutěžních letáků na stánku Českého rozhlasu na veletrhu Svět knihy v daný soutěžní den vylosováno pět výherců dílčí ceny.
 • Po skončení soutěže bude ze všech správně vyplněných a odevzdaných soutěžních letáků na stánku Českého rozhlasu vylosován jeden soutěžící, který získá první hlavní cenu.
 • Po skončení soutěže bude ze všech zaslaných fotografií správně vyplněných soutěžních letáků na soutěžní email vylosován jeden soutěžící, který získá druhou hlavní cenu.
 • Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu hlavní cenu.

Výhry

 • Dílčí cenou je audiokniha Sherlock Holmes na CD a balíček reklamních předmětů Dvojky
 • Hlavní ceny jsou následující:
 1. Digitální DAB+ rádio a balíček knih a audioknih na CD
 2. Digitální DAB+ rádio a balíček knih a audioknih na CD

Vyhlášení vítězů a předání výher

 • Výsledky soutěže společně se jmény výherců budou zveřejněny na adrese dvojka.rozhlas.cz.
 • Výherci dílčích cen i hlavních cen budou oznámeni do 14-ti dní po skončení soutěže.
 • Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonu nebo na emailové adrese, kterou soutěžící zaslal Pořadateli spolu se soutěžním letákem.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 • V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
 • Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.
 • V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.
 • ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení Pořadatele

 • Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 • Finanční plnění výher není možné.
 • Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
 • Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno soutěžícího v případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.
 • Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.
 • Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu. Účastníci soutěže odevzdáním soutěžního letáku souhlasí se zařazením do emailové databáze Českého rozhlasu Dvojka a souhlasí s odběrem newsletteru Českého rozhlasu Dvojka. Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami užití online služeb Českého rozhlasu dostupných na webu Českého rozhlasu.
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

Karel Klostermann Ze světa lesních samot

Ze světa lesních samot

Koupit

Román klasika české literatury zobrazuje dramatické změny poměrů na česko-bavorském pomezí v posledním čtvrtletí 19. století, kdy ustálený životní řád "světa lesních samot" narušila živelná katastrofa.