Pravidla soutěže Vražedné léto na festivalu Okolo Třeboně

28. červen 2019

V rámci festivalu Okolo Třeboně jsme pro jeho návštěvníky připravili na sobotu 29. 6. 2019 detektivní hru, ve které mohou soutěžící vyhrát audioknihy, digitální DAB+ rádio nebo letní detektivní balíček reklamních předmětů ČRo Dvojka.

Základní ustanovení

 • Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, zřízený z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).
 • Soutěž probíhá na území České republiky 29. 6. 2019.
 • Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice.

Účast v soutěži

 • Zájemce se do soutěže zapojí odevzdáním správně vyplněného soutěžního letáku s tajenkou na stánku Českého rozhlasu Dvojka na festivalu Okolo Třeboně dne 29. 6. 2019 do 19:00.
 • Ze všech odevzdaných a správně vyplněných soutěžních letáků bude vylosováno pět výherců dílčí ceny a jeden výherce hlavní ceny.

Výhry

 • Dílčí cenou je audiokniha Sherlock Holmes na CD a balíček reklamních předmětů Dvojky
 • Hlavní cena je Digitální DAB+ rádio a balíček reklamních předmětů Dvojky

Vyhlášení vítězů a předání výher

 • Výsledky soutěže společně se jmény výherců budou zveřejněny na adrese rozhlas.cz.
 • Výherci dílčích cen i hlavních cen budou oznámeni do 14-ti dní po skončení soutěže.
 • Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonu nebo na emailové adrese, kterou soutěžící odevzdal Pořadateli spolu se soutěžním letákem.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 • V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
 • Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.
 • V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.
 • ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení Pořadatele

 • Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 • Finanční plnění výher není možné.
 • Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
 • Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno soutěžícího v případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.
 • Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.
 • Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu. Účastníci soutěže odevzdáním soutěžního letáku souhlasí se zařazením do emailové databáze Českého rozhlasu Dvojka a souhlasí s odběrem newsletteru Českého rozhlasu Dvojka. Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami užití online služeb Českého rozhlasu dostupných na webu Českého rozhlasu.
Spustit audio