Pravidla soutěže v rámci projektu Léto s Sherlockem

27. červen 2017

Základní ustanovení

Pořadateli soutěže jsou Český rozhlas zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha, IČ: 45245053 (dále jen jako „ČRo“) a CK Neckermann, Thomas Cook s.r.o. se sídlem Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 (dále jen jako „Spolupořadatel“)

Termín trvání soutěže: 1. července až 3. září 2017.

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

Účast v soutěži

Od neděle 2. července do neděle 3. září 2017 zazní ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka po devět týdnů soutěžní otázky vztahující se k detektivním příběhům s Sherlockem Holmesem, vysílaným v programových řadách Četba na pokračování (po-pá 22.00 hod.) a Rozhlasová hra (ne 20.00 hod.). Každý týden zazní dvě takové otázky a doplní je otázka týkající se osobnosti Sherlocka Holmese, případně doktora Watsona. Dohromady tak vznikne týdenní sada tří otázek. Otázky a jejich rozpis najdou posluchači také na webu dvojka.rozhlas.cz.

Zájemce se do soutěže zapojí zasláním minimálně čtyř sad z celkového počtu devíti sad s tím, že každá sada musí obsahovat tři správné odpovědi na tři otázky daného týdne.

Alespoň čtyři sady správných odpovědí musí soutěžící poslat nejpozději do pondělí 11. září 2017 na adresu: Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2 s heslem „Léto s Sherlockem“ nebo e-mailem na adresu legendy@rozhlas.cz, čímž postoupí do finále, ve kterém budou vylosováni tři výherci.

V termínu hry 1. července až 3. září 2017 může soutěžící jednu sadu otázek nahradit razítkem Českého rozhlasu Dvojka, které dostane na hrací kartu v místě vysílání pořadu Výlety s Dvojkou so 14.00 hod. (rozpis míst vysílání pořadu je k dispozici na webu dvojka.rozhlas.cz). Hrací karta je po celou dobu soutěže k dispozici ke stažení na webu dvojka.rozhlas.cz nebo ji soutěžící dostane přímo na místě vysílání Výletů s Dvojkou. Danou kartu musí, v případě využití, připojit k minimálně třem sadám správných odpovědí.

Vyhlášení vítězů a předání výher

Z došlých odpovědí bude vylosován v úterý 12. září 2017 v pořadu Dobré ráno s Dvojkou (6:00–8:30 hod.) výherce leteckého zájezdu do Londýna a dva výherci balíčku knih a CD. Jejich jména zazní ve vysílání daného pořadu a budou uvedena také na webu dvojka.rozhlas.cz.

Výhry

Hlavní cenou, která je určena pro vítěze soutěže, je Eurovíkend v Londýně pro dvě osoby, letecky v hodnotě 29.000,- Kč od společnosti CK Neckermann, Thomas Cook s.r.o. Dalšími cenami v soutěži, které jsou určeny pro soutěžící, kteří se umístili na 2. a 3. místě, jsou knihy a CD v hodnotě 1.000,- Kč od ČRo.

ČRo se zavazuje výherce kontaktovat telefonicky nebo na e-mailem.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil ČRo.

Hrací karta k projektu Léto s Sherlockem

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí ČRo, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatelů.

Pořadatelé neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení Pořadatelů

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké, stejně tak zaměstnanci Spolupořadatele a osoby ve smluvním vztahu se Spolupořadatelem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatelé soutěže jsou oprávněni užít jméno a příjmení soutěžícího a soutěžní příspěvky na webu ČRo a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace. V takovém případě, se ČRo zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno a příjmení.

Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese dvojka.rozhlas.cz.

Výherce se zavazuje poskytnout tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

autor: Jakub Hritz
Spustit audio