Pravidla soutěže Máte vteřinku?

10. květen 2023

Soutěž probíhá od pondělí do čtvrtka v rámci bloku Česko jako na dlani.

Základní ustanovení:

 1. Pořadatelem soutěží je Český rozhlas, zřízený z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).
 2. Soutěže probíhají na území České republiky v období od 3. dubna 2023.
 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice, která se v posledních 3 měsících neúčastnila jakékoli soutěže ČRo Dvojka.

Účast v soutěži Máte vteřinku?:

Soutěž probíhá od pondělí do čtvrtka v rámci bloku Česko jako na dlani.

V každém vydání zazní ukázka z pořadů Dvojky a na posluchačích je, aby si ji pozorně poslechli. Následuje otázka týkající se detailu, který v ukázce zazněl. Posluchači jsou následně vyzváni, aby správné odpovědi psali v SMS zprávě na číslo 702 222 220. Vždy vyhrává ten, kdo jako pátý v pořadí doručí SMS se správnou odpovědí. Konečnou odpověď se posluchač dozví v následujícím vstupu, kdy je správná odpověď potvrzena i krátkou verzí předchozí zvukové ukázky.

Výhry

Ceny určuje pořadatel a vyhlásí je na začátku každé hry.

Vyhlášení výherců a předání výher

 1. Výsledky soutěží společně se jmény výherců budou zveřejněny ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka.
 2. Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonu nebo na e-mailové adrese, kterou soutěžící zaslal Pořadateli spolu se soutěžním příspěvkem. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 3. V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěží nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
 4. Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže. 
 5. ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení Pořadatele:

 1. Účastí v soutěžích soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 2. Finanční plnění výher není možné.
 3. Soutěží se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěží změnit její pravidla či ceny vložené do soutěží, soutěže přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
 5. Účastí v soutěžích každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěží je oprávněn užít jméno příjmení soutěžícího a soutěžní příspěvky na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace. V takovém případě, se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno a příjmení.

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

Spustit audio