Pravidla soutěže Kempování s Ranní Dvojkou

Základní ustanovení

 • Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, zřízený z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).
 • Soutěž probíhá na území České republiky v období 20.-24.7.2020 a 10.-14.8.2020 vždy v době speciálního živého vysílání pořadu Ranní Dvojka z kempů, tedy ve všední den od 7:00 do 9:00 hodin ráno.
 • Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice.

Účast v soutěži

 • Zájemce se do soutěže zapojí odevzdáním správně vyplněného soutěžního letáku s tajenkou na stánku Českého rozhlasu Dvojka v rámci živých vysíláních Ranní Dvojky z kempů v Čechách a na Moravě v období 20.-24.7.2020 a 10.-14.8.2020.
 • Ze všech odevzdaných a správně vyplněných soutěžních letáků bude vylosováno v každém soutěžním kole pět výherců dílčí ceny a jeden výherce hlavní ceny.

Soutěžní kola

Soutěž je rozdělena do dvou soutěžních kol:

 1. kolo – 20.-24.7.2020
 2. kolo – 10.-14.8.2020

Výhry

 • Dílčí cenou je 5x audiokniha Vražda jako z pohádky na CD s balíčkem reklamních předmětů Dvojky
 • Hlavní cena je Digitální DAB+ rádio s balíčkem reklamních předmětů Dvojky

Vyhlášení vítězů a předání výher

 • Vyhlášení výherců jednotlivých soutěžní kol proběhne vždy ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka na konci daného soutěžního kola a to v pátek 24.7.2020 a pátek 14.8.2020.
 • Výherci dílčích cen i hlavních cen budou oznámeni do 14-ti dní po skončení soutěže.
 • Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonu nebo na emailové adrese, kterou soutěžící odevzdal Pořadateli spolu se soutěžním letákem.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 • V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
 • Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.
 • V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.
 • ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení Pořadatele

 • Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 • Finanční plnění výher není možné.
 • Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
 • Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno soutěžícího v případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.
 • Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.
 • Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu. Účastníci soutěže odevzdáním soutěžního letáku souhlasí se zařazením do e-mailové databáze Českého rozhlasu Dvojka a souhlasí s odběrem newsletteru Českého rozhlasu Dvojka. Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami užití online služeb Českého rozhlasu dostupných na webu Českého rozhlasu.

Nakládání s osobními údaji

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, doručovací adresu a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a předání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

3 x Hurvínkovy příhody

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka